Sklep Partnera Samsung Zawsze darmowa dostawa Darmowe zwroty na urządzenia mobilne Gwarancja jakości producenta Dostawa na terenie Polski
Regulamin EPP – obowiązujący od 25.02.2022 r.

Aneks nr 1 do Regulamin Korzystania z Programu Sprzedaży Pracowniczej/Employee Purchase Program


I. Na podstawie pkt. X ust. 2  Regulaminu, Samsung wprowadza do Regulaminu następujące zmiany:

1. Pkt. I ust. 13 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem towarowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Osoba Uprawniona może nabyć poprzez sepol.sklepsamsung.pl. Zakupy w ramach Platformy dokonywane są w ramach limitów określonych w p. IV ust. 3 - 3b.

2. Pkt. I ust. 14 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Usługa – dodatkowa usługa, w szczególności dodatkowa usługa serwisowa, którą Osoba Uprawniona może kupić za pośrednictwem Platformy. Zakupy w ramach Platformy dokonywane są w ramach limitów określonych w p. IV ust. 3 - 3b.

3. Dodany zostaje pkt. I ust. 16 Regulaminu i otrzymuje następujące brzmienie:

Grupa Produktowa – jedna z kategorii produktów marki Samsung np. Smartfony, Telewizory czy Oczyszczacze Powietrza. Szczegółowy podział na Grupy Produktowe wg. kategorii znajduje się na stronie pod linkiem: https://epp.sklepsamsung.pl/grupy-produktowe

4. Pkt. II ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Zakupy w ramach Platformy dokonywane są na zasadach korzystania ze specjalnej oferty na Produkty lub Usługi w ramach EPP dostępnego wyłącznie dla Osób Uprawnionych. Osoby Uprawnione zobowiązują się do zachowania poufności w kwestii specjalnych ofert na Produkty w ramach Platformy i zobowiązują się że nie będą ujawniać cen Produktów w ramach Platformy osobom trzecim.

5. Pkt. II ust. 12 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Jako, że sklep prowadzony w ramach Platformy jest sklepem pracowniczym (należącym do Programu Sprzedaży Pracowniczej) wobec Osób Uprawnionych zatrudnionych przez Kontrahentów w ramach umowy o pracę, w razie działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem mogą być wyciągane konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy. 

6. Pkt. IV ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

    3. Nabycie Produktów lub Usług przez Osoby Uprawnione w ramach EPP jest ograniczone limitami kwotowymi i ilościowymi odnoszącymi się do jednorazowego zamówienia oraz limitu rocznego:

    3a. Limity odnoszące się do jednorazowego zamówienia dokonywanych przez Osoby Uprawnione: 

        a. W przypadku Produktów lub Usług oznaczonych emblematem „Hot Deal”, Osoba Uprawniona może nabyć 1 (słownie: jeden) Produkt lub Usługę z danego modelu, który oznaczony jest jako „Hot Deal”. Model w     rozumieniu Regulaminu EPP to np.: Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra.

    3b. Limity roczne odnoszące się do zamówień dokonywanych przez Osoby Uprawnione w skali roku (tj. od 01.01. danego roku do 31.12. danego roku):

        a. Roczny limit kwotowy Produktów/Usług nabywanych w ramach EPP, wynosi 50 000 zł brutto, per Osoba Uprawniona.

        b. Roczny limit nabywanych Produktów/Usług, wynosi 5 sztuk danego Produktu/Usługi w ramach jednej Grupy Produktowej, per Osoba Uprawniona.

7. Pkt. IV ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Produkty lub Usługi nabywane w ramach EPP przeznaczone są wyłącznie na użytek prywatny konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub na własny użytek przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z działalnością handlową (w szczególności sprzedażą towarów) i nie mogą podlegać odsprzedaży przez Nabywców w celach komercyjnych lub zarobkowych. 

8. Pkt. IV ust. 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku przekroczenia limitów nabywanych w ramach EPP, o których mowa w punkcie 3a i 3b powyżej Operator ma prawo anulować takie zamówienia, informacja o anulacji takiego zamówienia jest przekazywana za pomocą zmiany statusu zamówienia widocznego w koncie Osoby Uprawnionej.

9. Dodany zostaje pkt. IV ust. 6 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

Po przekroczeniu limitów nabywanych w ramach EPP, o których mowa w punkcie 3b powyżej, Osoba Uprawniona nie będzie mogła dalej dokonywać zakupów na Platformie do końca roku kalendarzowego, w przypadku pkt. 3b.a. – w ogóle, a w przypadku pkt. 3b.b. – w danej Grupie Produktowej.  

10. Pkt. VII ust. 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Samsung poinformuje Osobę Uprawnioną o zablokowaniu dostępu do Platformy wraz z uzasadnieniem. Samsung wyznaczy termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem o ile charakter naruszenia na to pozwala. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Osobę Uprawnionej, Samsung może odblokować Osobie Uprawnionej dostęp do Platformy lub jej określonych funkcjonalności.

11. Pkt. X ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

    Regulamin obowiązuje od 25.02.2022 Roku.

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

III. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2022 r., przy czym:

        a. z uwagi na wprowadzenie limitów rocznych w pkt. IV ust. 3b Regulaminu w trakcie roku kalendarzowego, limity na rok 2022 będą obowiązywały w okresie od 25.02.2022 do 31.12.2022, a dopiero w kolejnych latach od 01.01-31.12. 

IV. Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 Aneksu.

V. Pierwotnie ogłoszony tekst Regulaminu stanowi Załącznik nr 2 Aneksu.

 

 

 

Załącznik nr 1 tekst jednolity

Regulamin Korzystania z Programu Sprzedaży Pracowniczej/Employee Purchase Program
obowiązuje od 25.02.2022 r.

 

 

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Programu Sprzedaży Pracowniczej/Employee Purchase Program.

2. Platforma – strona internetowa pod adresem epp.sklepsamsung.pl administrowana przez Samsung, za pośrednictwem której Osoba Uprawniona ma możliwość korzystania z Programu Sprzedaży Pracowniczej i w konsekwencji złożenia Partnerowi zamówienia na Produkty i opłacenia go.

3. EPP/Program Sprzedaży Pracowniczej - Employee Purchase Program – program umożliwiający Osobom Uprawnionym nabywanie produktów ze znakiem towarowym Samsung lub innych wprowadzanych do obrotu przez Samsung Electronics Polska sp. z o. o. na specjalnych warunkach od Partnera. SEPOL zarządza zasadami dostępu do EPP dla Osób Uprawnionych

4. Samsung - organizator programu EPP, Samsung Electronics Polska sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych, adres e-mail: office.pl@samsung.com.

5. SEPOL –Centrum Handlowo – Marketingowe Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

6. Kontrahent – przedsiębiorca, który zawarł z Samsung umowę uprawniającą pracowników lub osoby świadczące usługi na rzecz Kontrahenta do udziału w EPP Program

7. Partner / Operator – jeden z podmiotów prowadzących sprzedaż Produktów na Platformie. Partnerami są:

a. I-Terra sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, Numer BDO – 000312042, kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych;

b. GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-124, ul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000224213, NIP: 8151664972, REGON: 180004113.

8. Osoby Uprawnione – osoby uprawnione do dokonywania zakupów w ramach Programu Sprzedaży Pracowniczej na platformie epp.sklepsamsung.pl. Osobami Uprawnionymi są pracownicy zatrudnieni przez Kontrahenta oraz osoby fizyczne współpracujące z Kontrahentem na podstawie umów cywilno–prawnych, a także określone przez Kontrahenta osoby zatrudnione przez wybranych podwykonawców lub usługodawców Samsung;.

9. Nabywcy – Osoby Uprawnione, które dokonały zakupu Produktu lub Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

10. Treści – wszelkie pochodzące od SEPOL lub Partnera informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

11. Konto – konto Osoby Uprawnionej pozwalające na korzystanie z Platformy i Programu Sprzedaży Pracowniczej.

12. Opinie – opinie Osób Uprawnionych o Produktach lub Usługach oraz inne treści przygotowane przez Osoby Uprawnione, zamieszczane na Platformie.

13. Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem towarowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Osoba Uprawniona może nabyć poprzez epp.sklepsamsung.pl. Zakupy w ramach Platformy dokonywane są w ramach limitów określonych w p. IV ust. 3 - 3b.

14. Usługa – dodatkowa usługa, w szczególności dodatkowa usługa serwisowa, którą Osoba Uprawniona może kupić za pośrednictwem Platformy. Zakupy w ramach Platformy dokonywane są w ramach limitów określonych w p. IV ust. 3 - 3b.

15. Hot Deal – specjalna oferta na Platformie w stosunku do niektórych Produktów, która jest ofertą ograniczoną w czasie lub/i do ilości, obowiązującą do wyczerpania zapasów danego Produktu. Na stronach internetowych Platformy ww. oferty oznaczone są specjalnym emblematem „Hot Deal”;

16. Grupa Produktowa – jedna z kategorii produktów marki Samsung np. Smartfony, Telewizory czy Oczyszczacze Powietrza. Szczegółowy podział na Grupy Produktowe wg. kategorii znajduje się na stronie pod linkiem: https://epp.sklepsamsung.pl/grupy-produktowe

II. Postanowienia ogólne

1. Poprzez Platformę Osoba Uprawniona może dokonać zakupu Produktów u Operatora, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Operatora oraz korzystać z innych funkcjonalności Platformy. Zasady prowadzenia działalności sprzedażowej każdego z Operatorów mogą się różnić.

2. Dostęp do Platformy jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Samsung. Samsung świadczy usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Zakupy w ramach Platformy dokonywane są na zasadach korzystania ze specjalnej oferty na Produkty lub Usługi w ramach EPP dostępnego wyłącznie dla Osób Uprawnionych. Osoby Uprawnione zobowiązują się do zachowania poufności w kwestii specjalnych ofert na Produkty w ramach Platformy i zobowiązują się że nie będą ujawniać cen Produktów w ramach Platformy osobom trzecim.

4. Samsung nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów lub Usług zawieranej pomiędzy Osobą Uprawnioną a Operatorem. Samsung odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi/funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy służących do składania zamówień na Produkty lub Usługi. Za proces realizacji zamówienia na Produkty lub Usługi, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów Produktów lub Usług odpowiada wyłącznie Operator, od którego Osoba Uprawniona kupiła dany Produkt lub Usługę.

5. Dla każdego nabywanego Produktu Osobie Uprawnionej każdorazowo przedstawiana jest jasna informacja o tożsamości Operatora będącego stroną umowy sprzedaży dla każdego nabywanego Produktu oraz właściwego Regulaminu Operatora mającego zastosowanie do danej transakcji.

6. Korzystanie z Platformy możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Osobie Uprawnionej na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.

7. Samsung będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na Platformie.

8. Osoba Uprawniona nie może zamieszczać na epp.sklepsamsung.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

9. W ramach Platformy mogą być umieszczone przez Samsung lub przez Operatora reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach. Osoby Uprawnione nie mogą umieszczać Opinii zawierających treści komercyjne lub handlowe ani zawierających informacji dotyczących ich zatrudnienia lub obowiązków zawodowych lub pracowniczych, w szczególności wszelkich informacji dotyczących Samsung.

10. Na podany przez Osobę Uprawnioną w czasie rejestracji numer telefonu Samsung może wysyłać wiadomości SMS o statusie realizowanej transakcji.

11. Jeżeli Osoba Uprawniona udzieli odrębnej zgody, Samsung może kierować do niej informacje handlowe, w tym w szczególności informacje o bieżących promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

12. Jako, że sklep prowadzony w ramach Platformy jest sklepem pracowniczym (należącym do Programu Sprzedaży Pracowniczej) wobec Osób Uprawnionych zatrudnionych przez Kontrahentów w ramach umowy o pracę, w razie działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem mogą być wyciągane konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy.

III. Rejestracja

1. W celu korzystania z Platformy, Osoba Uprawniona zobowiązana jest dokonać rejestracji na Platformie. Chcąc się zarejestrować, Osoba Uprawniona zobowiązana jest wejść na stronę internetową epp.sklepsamsung.pl i postępować zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami rejestracji. Osoba Uprawniona zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

2. W ramach rejestracji na Platformie osoba dokonująca rejestracji wypełniając formularz rejestracji i potwierdza, że przysługuje jej status Osoby uprawnionej oraz akceptuje Regulamin EPP i ustawia hasło do logowania się. Osoba Uprawniona zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

3. Warunkiem poprawnej rejestracji jest wprowadzenie służbowego adresu email, z którego Osoba Upoważniona korzysta w ramach wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz Kontrahenta.

4. Po dokonanej rejestracji na podany przez Osobę Uprawnioną adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację na Platformie. Konto może być aktywne dopiero po aktywowaniu go przez wyznaczonego do tego administratora po stronie Kontrahenta lub poprzez samodzielną aktywację przez Osobę Uprawniona poprzez indywidualny link, który zostanie przesłany na wskazany w rejestracji adres e-mail (jeżeli Osoba uprawniona rejestruje się z domeny podanej w formularzu rejestracyjnym przez Kontrahenta). Aktywacja następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku uprawnienia do korzystania z Platformy Konto nie zostanie aktywowane, a osoba ubiegająca się o rejestrację zostanie o tym poinformowana drogą mailową.

5. Po dokonanej rejestracji na podany przez Osobę Uprawnioną adres email zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację na Platformie.

6. Od momentu rejestracji Osoba Uprawniona może logować się do Platformy za pomocą podanego adresu e-mail oraz ustawionego indywidualnie hasła.

7. W chwili umożliwienia Osobie Uprawnionej dostępu do Konta, pomiędzy Samsung a Osobą Uprawnioną zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.

IV. Przedmioty sprzedaży

1. Asortymentem oferowanym do sprzedaży w ramach EPP są pełnowartościowe Produkty wprowadzone do obrotu przez Samsung i Usługi, dostępne na Platformie.

2. Niektóre Produkty oferowane w ramach Platformy mogą nie być fabrycznie nowe. Mogą to być przykładowo towary zwrócone przez osoby trzecie (konsumentów) w ramach prawa do odstąpienia od umowy lub towary „powystawowe” – używane uprzednio dla celów prezentacji towaru w sklepie stacjonarnym. Informacja na ten temat znajduje się na Platformie w opisie danego Produktu.

3. Nabycie Produktów lub Usług przez Osoby Uprawnione w ramach EPP jest ograniczone limitami kwotowymi i ilościowymi odnoszących się do jednorazowego zamówienia oraz limitu rocznego:

3a. Limity odnoszące się do jednorazowego zamówienia dokonywane przez Osoby Uprawnione:

a. W przypadku Produktów lub Usług oznaczonych emblematem „Hot Deal”, Osoba Uprawniona może nabyć 1 (słownie: jeden) Produkt lub Usługę z danego modelu, który oznaczony jest jako „Hot Deal”. Model w rozumieniu Regulaminu EPP to np.: Galaxy S21e, Galaxy S21, Galaxy S21+.

3b. Limity roczne odnoszące się do zamówień dokonywanych przez Osoby Uprawnione w skali roku (tj. od 01.01. danego roku do 31.12. danego roku):

a. Roczny limit kwotowy Produktów/Usług nabywanych w ramach EPP, wynosi 50 000 zł brutto.

b. Roczny limit nabywanych Produktów/Usług, wynosi 5 sztuk danego Produktu/Usługi w ramach jednej Grupy Produktowej, per Osoba Uprawniona..

4. Produkty lub Usługi nabywane w ramach EPP przeznaczone są wyłącznie na użytek prywatny konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub na własny użytek przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z działalnością handlową (w szczególności sprzedażą towarów) i nie mogą podlegać odsprzedaży przez Nabywców w celach komercyjnych lub zarobkowych.

5. W przypadku przekroczenia limitów nabywanych w ramach EPP, o których mowa w punkcie 3 oraz 3a i 3b powyżej Operator ma prawo anulować takie zamówienia, Informacja o anulacji takiego zamówienia jest przekazywana za pomocą zmiany statusu zamówienia widocznego w koncie Osoby Uprawnionej.

6. Po przekroczeniu limitów nabywanych w ramach EPP, o których mowa w punkcie 3b powyżej, Osoba Uprawniona nie będzie mogła dalej dokonywać zakupów na Platformie do końca roku kalendarzowego, w przypadku pkt. 3b.a. – w ogóle, a w przypadku pkt. 3b.b. – w danej Grupie Produktowej. 

V. Zawieranie umów sprzedaży na odległość

1. Postanowienia ogólne

Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje o Produktach, cenach, kosztach i terminach dostarczenia pochodzą od Operatora. Informacje te mogą się różnić w zależności od Operatora.

Na stronie https://epp.sklepsamsung.pl/dostawa-i-platnosci są informacje o ograniczeniach związanych z dostawą Produktów oraz z metodami płatności, w tym o warunkach dostawy i płatności przy zamawianiu Produktów w ramach jednych zakupów.

Wszelkie postanowienia dotyczące sposobu składania zamówień, ceny, warunków transakcji i dostawy czy realizacji zamówienia, w tym uprawnień wynikających z przepisów ochrony konsumentów, zawarte są we właściwym dla danej transakcji Regulaminie Operatora. Samsung, nie będąc stroną transakcji, nie jest stroną właściwą dla uprawnień Nabywców wynikających z natury transakcji zakupu Produktu.

2. Procedura składania Zamówień

Do dokonywania zakupu Produktów lub Usług w ramach EPP na Platformie ma zastosowanie Regulamin Operatora sklepu internetowego właściwy dla Operatora będącego stroną umowy sprzedaży dla nabywanego Produktu,

Transakcja nabycia Produktu, zawarta za pośrednictwem Platformy, jest każdorazowo zawarta pomiędzy Nabywcą a Operatorem. Tożsamość Operatora w danej transakcji jest jasno określona w podsumowania transakcji dla każdego nabywanego Produktu. Lista Operatorów działających w ramach Platformy, z którymi Nabywca może zawrzeć umowę sprzedaży zawarta jest w punkcie I ust. 7 niniejszego Regulaminu. Samsung nie jest stroną umowy zakupu Produktu przez Nabywcę od Operatora.

Do składania zamówień służy Platforma, dostępna na stronie internetowej pod adresem epp.sklepsamsung.pl. Złożenie zamówienia wymaga rejestracji i aktywacji Konta na Platformie. Aktywacja konta następuje po pozytywnym zweryfikowaniu Osoby Uprawnionej.

Osoba Uprawniona składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na Platformie. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty lub Usługi, w jakiej cenie i w jakich ilościach Osoba Uprawniona chce zamówić. Zamówienie wskazuje również na Operatora właściwego dla danego zamówienia.

Osoba Uprawniona wybiera Produkty lub Usługi dostępne na Platformie i w celu dokonania zakupu umieszcza je w „koszyku”.

W trakcie składania zamówienia Osoba Uprawniona dokonuje wyboru sposobu dostawy lub oświadcza, że odbierze Produkt w wybranym punkcie handlowym Partnera, jeżeli ta forma dostawy jest dostępna dla danego Produktu lub u Operatora będącego sprzedawcą.

W celu realizacji zamówienia Osoba Uprawniona powinna zapoznać się z Regulaminem Operatora właściwego dla danej transakcji i Regulaminem EPP. Każda transakcja stanowi zawarcie odrębnej umowy z Operatorem na warunkach określonych w Regulaminie Operatora właściwego dla sprzedaży Produktu.

Nabywca potwierdzając złożenie zamówienie potwierdza zapoznanie się z i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i Regulaminu Operatora właściwego dla danej transakcji. Treści regulaminów Operatorów jest dostępna w ramach dokumentu Warunki sprzedaży. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Osobę Uprawnioną i jego przekazaniu przez Samsung do Operatora, Operator weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Operator kontaktuje się z Osobą Uprawnioną w celu poinformowania o braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji i odrzuceniu oferty Osoby Uprawnionej. Brak możliwości przyjęcia zamówienia oznacza, że nie doszło do zawarcia umowy i Osoba Uprawniona nie jest zobowiązana do zapłaty ceny ani spełnienia innego świadczenia. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się na podstawie Regulaminu Operatora właściwego dla transakcji.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia Osoba Uprawniona otrzyma na adres e-mail wskazany podczas rejestracji informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia w formie oferty do realizacji przez Operatora.

Na potrzeby realizacji zamówienia w celu dostarczenia Produktu lub realizacji Usługi komunikacja pomiędzy Osobą Uprawnioną a podmiotem realizującym dostawę odbywa się bez udziału Samsung, na podstawie postanowień, na które Osoba Uprawniona wyrazi zgodę.

Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Osobę Uprawnioną w chwili składania zamówienia i potwierdzony przez Operatora.

Usługi świadczone są na zasadach każdorazowo określonych w odrębnych warunkach świadczenia danych Usług.

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a właściwym Regulaminem Operatora pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu EPP, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie V o nadrzędności Regulaminu Operatora w kwestiach regulujących warunki umowy zakupu Produktu.

3. Ceny i sposoby płatności

Wszystkie ceny w epp.sklepsamsung.pl podawane są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Osoba Uprawniona otrzyma informację o operatorze realizującym dane zamówienie, wybranym sposobie płatności, terminie płatności, o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe usługi, jak również o dodatkowych kosztach.

Dostępne w ramach Platformy metody płatności i dostawy są dostępne na epp.sklepsamsung.pl/dostawa-i-platnosci oraz w regulaminach Operatorów.

4. Dostawa i realizacja

Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja Usług odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Treści i Opinie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do epp.sklepsamsung.pl, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w epp.sklepsamsung.pl są zastrzeżone na rzecz Samsung, podmiotów z grupy kapitałowej Samsung oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.

2. Osoba Uprawniona może korzystać z Platformy, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Osoba Uprawniona nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

3. Osoba Uprawniona przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

4. Za Treści umieszczone na Platformie przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.

5. Osoby uprawnione mają możliwość zamieszczania na Platformie Opinii.

6. Zamieszczając Opinię Osoba Uprawniona oświadcza, że:

a. jest osobą pełnoletnią;

b. ma co najmniej 18 lat;

c. za zamieszczenie Opinii nie otrzymała jakiegokolwiek świadczenia od osoby trzeciej;

d. wykorzystanie nadesłanej Opinii nie spowoduje poniesienia strat przez żadną osobę lub podmiot zewnętrzny.

7. Opinie zamieszczane na Platformie:

a. powinny być sformułowane w języku polskim;

b. muszą składać się minimum z dziesięciu i maksimum z tysiąca znaków;

c. muszą być wynikiem osobistej twórczości autora;

d. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, tajemnicy przedsiębiorstwa;

e. nie mogą naruszać prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego;

f. nie mogą mieć charakteru znieważającego, szerzącego nienawiść, obraźliwego lub szykanującego jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot.

8. Osoba Uprawniona, umieszczając na Platformie Opinię, udziela Samsung niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony, na wszystkich znanych w chwili zamieszczenia Opinii polach eksploatacji, w szczególności:

a. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

c. rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e. wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej lub marketingowej.

9. Osoba Uprawniona wyraża zgodę na udzielanie przez Samsung sublicencji do Opinii i zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.

10. Osoba Uprawniona zamieszczając Opinię wyraża zgodę do jej rozpowszechniania bez podawania informacji o autorze Opinii.

11. Zamieszczając Opinię na Platformie Osoba Upoważniona wyraża zgodę na wykorzystanie Opinii w celach marketingowych przez Samsung lub osoby trzecie upoważnione do tego przez Samsung.

12. Zamieszczając Opinię, Osoba Uprawniona oświadcza, że:

a. udostępnienie Opinii nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw;

b. zwalnia Samsung z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez epp.sklepsamsung.pl lub inne kanały komunikacji Samsung lub podmiotów trzecich, którym Samsung udzieli sublicencji do Opinii, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

13. Ponadto, Osoba Uprawniona zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy, czy też zawierają dane osobowe osób trzecich.

VII. Naruszenia

1. W przypadku uzyskania przez Samsung zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści, które nie pochodzą od Samsung (w tym Opinii), Samsung podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

a. dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę epp.sklepsamsung.pl, utrudniałyby dostęp do epp.sklepsamsung.pl lub Treści lub korzystanie z nich;

b. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

c. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

d. podejmowanie innych działań na szkodę Samsung, Operatorów, Osób Uprawnionych lub zagrażających ich prawom lub interesom.

3. Samsung ma prawo zablokować ze skutkiem natychmiastowym Osobie Uprawnionej dostęp do Platformy lub niektórych jej funkcjonalności w przypadku, gdy:

a. Osoba Uprawniona korzysta z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Regulaminu;

b. Osoba Uprawniona zamieści Treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z postanowieniami Regulaminu.

4. Samsung ma prawo zablokować Osobie Uprawnionej dostęp do Platformy lub wybranych jej funkcjonalności w szczególności w przypadku naruszenia przez Osobę Uprawnioną zakazu nabywania Produktów lub Usług za pośrednictwem Platformy w celu dalszej odsprzedaży..

5. Samsung poinformuje Osobę upoważnioną o zablokowaniu dostępu do Platformy wraz z uzasadnieniem. Samsung wyznaczy termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem o ile charakter naruszenia na to pozwala. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Osobę Uprawnionej, Samsung może odblokować dostęp Osobie Uprawnionej do Platformy lub jej określonych funkcjonalności.

VIII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na Platformie. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Samsung.

2. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Partnerem należy kierować na dane kontaktowe danego Operatora, który jest stroną umowy sprzedaży. Dane kontaktowe Operatora są podane tutaj, chyba że Operator w warunkach sprzedaży wskazał Osobie Uprawnionej inne dane do złożenia reklamacji.

3. Reklamacje, o których mowa w ustępie 1, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Samsung.

IX. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Osób Uprawnionych odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności „Employee Purchase Program”, dostępnej na stronach Platformy.

2. Każda z Osób Uprawnionych powinna zapoznać się z treścią Polityki Prywatności „Employee Purchase Program” po rozpoczęciu korzystania z Platformy oraz podczas rejestracji Konta.

X. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od  25.02.2022 Roku.

2. Samsung jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Osoby Uprawnione zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Regulaminu na stronie epp.sklepsamsung.pl. Osoba Uprawniona, która nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniona do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. Osoba Uprawniona ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczących Konta. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Samsung wypowiedzenia, Konto Osoby Uprawnionej w epp.sklepsamsung.pl zostanie usunięte.

4. Samsung ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi epp.sklepsamsung.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Osobę Uprawnioną prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Osoby Uprawnionej przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień p. VII ust. 3- 5 powyżej. Samsung może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Samsung.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Samsung oraz Osoby Uprawnionej.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Osób Upoważnionych niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Samsung. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od r dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Załącznik nr 2 tekst pierwotny Regulaminu

Regulamin Korzystania z Programu Sprzedaży Pracowniczej/Employee Purchase Program
obowiązuje od 04.05.2021 r.

 

 

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Programu Sprzedaży Pracowniczej/Employee Purchase Program.

2. Platforma – strona internetowa pod adresem epp.sklepsamsung.pl administrowana przez Samsung, za pośrednictwem której Osoba Uprawniona ma możliwość korzystania z Programu Sprzedaży Pracowniczej i w konsekwencji złożenia Partnerowi zamówienia na Produkty i opłacenia go.

3. EPP/Program Sprzedaży Pracowniczej - Employee Purchase Program – program umożliwiający Osobom Uprawnionym nabywanie produktów ze znakiem towarowym Samsung lub innych wprowadzanych do obrotu przez Samsung Electronics Polska sp. z o. o. na specjalnych warunkach od Partnera. SEPOL zarządza zasadami dostępu do EPP dla Osób Uprawnionych

4. Samsung - organizator programu EPP, Samsung Electronics Polska sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych, adres e-mail: office.pl@samsung.com.

5. SEPOL –Centrum Handlowo – Marketingowe Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

6. Kontrahent – przedsiębiorca, który zawarł z Samsung umowę uprawniającą pracowników lub osoby świadczące usługi na rzecz Kontrahenta do udziału w EPP Program

7. Partner / Operator – jeden z podmiotów prowadzących sprzedaż Produktów na Platformie. Partnerami są:

a. I-Terra sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, Numer BDO – 000312042, kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych;

b. GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-124, ul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000224213, NIP: 8151664972, REGON: 180004113.

8. Osoby Uprawnione – osoby uprawnione do dokonywania zakupów w ramach Programu Sprzedaży Pracowniczej na platformie epp.sklepsamsung.pl. Osobami Uprawnionymi są pracownicy zatrudnieni przez Kontrahenta oraz osoby fizyczne współpracujące z Kontrahentem na podstawie umów cywilno–prawnych, a także określone przez Kontrahenta osoby zatrudnione przez wybranych podwykonawców lub usługodawców Samsung;.

9. Nabywcy – Osoby Uprawnione, które dokonały zakupu Produktu lub Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

10. Treści – wszelkie pochodzące od SEPOL lub Partnera informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

11. Konto – konto Osoby Uprawnionej pozwalające na korzystanie z Platformy i Programu Sprzedaży Pracowniczej.

12. Opinie – opinie Osób Uprawnionych o Produktach lub Usługach oraz inne treści przygotowane przez Osoby Uprawnione, zamieszczane na Platformie.

13. Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem towarowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Osoba Uprawniona może nabyć poprzez epp.sklepsamsung.pl.

14. Usługa – dodatkowa usługa, w szczególności dodatkowa usługa serwisowa, którą Osoba Uprawniona może kupić za pośrednictwem Platformy.

15. Hot Deal – specjalna oferta na Platformie w stosunku do niektórych Produktów, która jest ofertą ograniczoną w czasie lub/i do ilości, obowiązującą do wyczerpania zapasów danego Produktu. Na stronach internetowych Platformy ww. oferty oznaczone są specjalnym emblematem „Hot Deal”;

II. Postanowienia ogólne

1. Poprzez Platformę Osoba Uprawniona może dokonać zakupu Produktów u Operatora, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Operatora oraz korzystać z innych funkcjonalności Platformy. Zasady prowadzenia działalności sprzedażowej każdego z Operatorów mogą się różnić.

2. Dostęp do Platformy jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Samsung. Samsung świadczy usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Zakupy w ramach Platformy dokonywane są na zasadach korzystania ze specjalnej oferty na Produkty lub Usługi w ramach EPP dostępnego wyłącznie dla Osób Uprawnionych.

4. Samsung nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów lub Usług zawieranej pomiędzy Osobą Uprawnioną a Operatorem. Samsung odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi/funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy służących do składania zamówień na Produkty lub Usługi. Za proces realizacji zamówienia na Produkty lub Usługi, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów Produktów lub Usług odpowiada wyłącznie Operator, od którego Osoba Uprawniona kupiła dany Produkt lub Usługę.

5. Dla każdego nabywanego Produktu Osobie Uprawnionej każdorazowo przedstawiana jest jasna informacja o tożsamości Operatora będącego stroną umowy sprzedaży dla każdego nabywanego Produktu oraz właściwego Regulaminu Operatora mającego zastosowanie do danej transakcji.

6. Korzystanie z Platformy możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Osobie Uprawnionej na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.

7. Samsung będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na Platformie.

8. Osoba Uprawniona nie może zamieszczać na epp.sklepsamsung.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

9. W ramach Platformy mogą być umieszczone przez Samsung lub przez Operatora reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach. Osoby Uprawnione nie mogą umieszczać Opinii zawierających treści komercyjne lub handlowe ani zawierających informacji dotyczących ich zatrudnienia lub obowiązków zawodowych lub pracowniczych, w szczególności wszelkich informacji dotyczących Samsung.

10. Na podany przez Osobę Uprawnioną w czasie rejestracji numer telefonu Samsung może wysyłać wiadomości SMS o statusie realizowanej transakcji.

11. Jeżeli Osoba Uprawniona udzieli odrębnej zgody, Samsung może kierować do niej informacje handlowe, w tym w szczególności informacje o bieżących promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

III. Rejestracja

1. W celu korzystania z Platformy, Osoba Uprawniona zobowiązana jest dokonać rejestracji na Platformie. Chcąc się zarejestrować, Osoba Uprawniona zobowiązana jest wejść na stronę internetową epp.sklepsamsung.pl i postępować zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami rejestracji. Osoba Uprawniona zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

2. W ramach rejestracji na Platformie osoba dokonująca rejestracji wypełniając formularz rejestracji i potwierdza, że przysługuje jej status Osoby uprawnionej oraz akceptuje Regulamin EPP i ustawia hasło do logowania się. Osoba Uprawniona zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

3. Warunkiem poprawnej rejestracji jest wprowadzenie służbowego adresu email, z którego Osoba Upoważniona korzysta w ramach wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz Kontrahenta.

4. Po dokonanej rejestracji na podany przez Osobę Uprawnioną adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację na Platformie. Konto może być aktywne dopiero po aktywowaniu go przez wyznaczonego do tego administratora po stronie Kontrahenta lub poprzez samodzielną aktywację przez Osobę Uprawniona poprzez indywidualny link, który zostanie przesłany na wskazany w rejestracji adres e-mail (jeżeli Osoba uprawniona rejestruje się z domeny podanej w formularzu rejestracyjnym przez Kontrahenta). Aktywacja następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku uprawnienia do korzystania z Platformy Konto nie zostanie aktywowane, a osoba ubiegająca się o rejestrację zostanie o tym poinformowana drogą mailową.

5. Po dokonanej rejestracji na podany przez Osobę Uprawnioną adres email zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację na Platformie.

6. Od momentu rejestracji Osoba Uprawniona może logować się do Platformy za pomocą podanego adresu e-mail oraz ustawionego indywidualnie hasła.

7. W chwili umożliwienia Osobie Uprawnionej dostępu do Konta, pomiędzy Samsung a Osobą Uprawnioną zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.

IV. Przedmioty sprzedaży

1. Asortymentem oferowanym do sprzedaży w ramach EPP są pełnowartościowe Produkty wprowadzone do obrotu przez Samsung i Usługi, dostępne na Platformie.

2. Niektóre Produkty oferowane w ramach Platformy mogą nie być fabrycznie nowe. Mogą to być przykładowo towary zwrócone przez osoby trzecie (konsumentów) w ramach prawa do odstąpienia od umowy lub towary „powystawowe” – używane uprzednio dla celów prezentacji towaru w sklepie stacjonarnym. Informacja na ten temat znajduje się na Platformie w opisie danego Produktu.

3. Nabycie Produktów lub Usług przez Osoby Uprawnione w ramach EPP jest ograniczone następującymi limitami ilościowymi:

a. W przypadku Produktów lub Usług oznaczonych emblematem „Hot Deal”, Osoba Uprawniona może nabyć 1 (słownie: jeden) Produkt lub Usługę z danego modelu, który oznaczony jest jako „Hot Deal”. Model w rozumieniu Regulaminu EPP to np.: Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+.

b. Osoby Uprawnione mogą złożyć zamówienie na te same Produkty w liczbie nieprzekraczającej 2 sztuk w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia.

4. Produkty lub Usługi nabywane w ramach EPP przeznaczone są wyłącznie na użytek prywatny Nabywców działających jako konsumenci w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub na własny użytek przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z działalnością handlową (w szczególności sprzedażą towarów) i nie mogą podlegać odsprzedaży w celach komercyjnych lub zarobkowych.

5. W przypadku przekroczenia limitów ilościowych nabywanych w ramach EPP, o których mowa w punkcie 3 powyżej ma prawo anulować takie zamówienia, Informacja o anulacji takiego zamówienia jest przekazywana za pomocą zmiany statusu zamówienia widocznego w koncie Osoby Uprawnionej.

V. Zawieranie umów sprzedaży na odległość

1. Postanowienia ogólne

Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje o Produktach, cenach, kosztach i terminach dostarczenia pochodzą od Operatora. Informacje te mogą się różnić w zależności od Operatora.

Na stronie https://epp.sklepsamsung.pl/dostawa-i-platnosci są informacje o ograniczeniach związanych z dostawą Produktów oraz z metodami płatności, w tym o warunkach dostawy i płatności przy zamawianiu Produktów w ramach jednych zakupów.

Wszelkie postanowienia dotyczące sposobu składania zamówień, ceny, warunków transakcji i dostawy czy realizacji zamówienia, w tym uprawnień wynikających z przepisów ochrony konsumentów, zawarte są we właściwym dla danej transakcji Regulaminie Operatora. Samsung, nie będąc stroną transakcji, nie jest stroną właściwą dla uprawnień Nabywców wynikających z natury transakcji zakupu Produktu.

2. Procedura składania Zamówień

Do dokonywania zakupu Produktów lub Usług w ramach EPP na Platformie ma zastosowanie Regulamin Operatora sklepu internetowego właściwy dla Operatora będącego stroną umowy sprzedaży dla nabywanego Produktu,

Transakcja nabycia Produktu, zawarta za pośrednictwem Platformy, jest każdorazowo zawarta pomiędzy Nabywcą a Operatorem. Tożsamość Operatora w danej transakcji jest jasno określona w podsumowania transakcji dla każdego nabywanego Produktu. Lista Operatorów działających w ramach Platformy, z którymi Nabywca może zawrzeć umowę sprzedaży zawarta jest w punkcie I ust. 7 niniejszego Regulaminu. Samsung nie jest stroną umowy zakupu Produktu przez Nabywcę od Operatora.

Do składania zamówień służy Platforma, dostępna na stronie internetowej pod adresem epp.sklepsamsung.pl. Złożenie zamówienia wymaga rejestracji i aktywacji Konta na Platformie. Aktywacja konta następuje po pozytywnym zweryfikowaniu Osoby Uprawnionej.

Osoba Uprawniona składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na Platformie. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty lub Usługi, w jakiej cenie i w jakich ilościach Osoba Uprawniona chce zamówić. Zamówienie wskazuje również na Operatora właściwego dla danego zamówienia.

Osoba Uprawniona wybiera Produkty lub Usługi dostępne na Platformie i w celu dokonania zakupu umieszcza je w „koszyku”.

W trakcie składania zamówienia Osoba Uprawniona dokonuje wyboru sposobu dostawy lub oświadcza, że odbierze Produkt w wybranym punkcie handlowym Partnera, jeżeli ta forma dostawy jest dostępna dla danego Produktu lub u Operatora będącego sprzedawcą.

W celu realizacji zamówienia Osoba Uprawniona powinna zapoznać się z Regulaminem Operatora właściwego dla danej transakcji i Regulaminem EPP. Każda transakcja stanowi zawarcie odrębnej umowy z Operatorem na warunkach określonych w Regulaminie Operatora właściwego dla sprzedaży Produktu.

Nabywca potwierdzając złożenie zamówienie potwierdza zapoznanie się z i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i Regulaminu Operatora właściwego dla danej transakcji. Treści regulaminów Operatorów jest dostępna w ramach dokumentu Warunki sprzedaży. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Osobę Uprawnioną i jego przekazaniu przez Samsung do Operatora, Operator weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Operator kontaktuje się z Osobą Uprawnioną w celu poinformowania o braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji i odrzuceniu oferty Osoby Uprawnionej. Brak możliwości przyjęcia zamówienia oznacza, że nie doszło do zawarcia umowy i Osoba Uprawniona nie jest zobowiązana do zapłaty ceny ani spełnienia innego świadczenia. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się na podstawie Regulaminu Operatora właściwego dla transakcji.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia Osoba Uprawniona otrzyma na adres e-mail wskazany podczas rejestracji informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia w formie oferty do realizacji przez Operatora.

Na potrzeby realizacji zamówienia w celu dostarczenia Produktu lub realizacji Usługi komunikacja pomiędzy Osobą Uprawnioną a podmiotem realizującym dostawę odbywa się bez udziału Samsung, na podstawie postanowień, na które Osoba Uprawniona wyrazi zgodę.

Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Osobę Uprawnioną w chwili składania zamówienia i potwierdzony przez Operatora.

Usługi świadczone są na zasadach każdorazowo określonych w odrębnych warunkach świadczenia danych Usług.

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a właściwym Regulaminem Operatora pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu EPP, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie V o nadrzędności Regulaminu Operatora w kwestiach regulujących warunki umowy zakupu Produktu.

3. Ceny i sposoby płatności

Wszystkie ceny w epp.sklepsamsung.pl podawane są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Osoba Uprawniona otrzyma informację o operatorze realizującym dane zamówienie, wybranym sposobie płatności, terminie płatności, o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe usługi, jak również o dodatkowych kosztach.

Dostępne w ramach Platformy metody płatności i dostawy są dostępne na epp.sklepsamsung.pl/dostawa-i-platnosci oraz w regulaminach Operatorów.

4. Dostawa i realizacja

Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja Usług odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Treści i Opinie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do epp.sklepsamsung.pl, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w epp.sklepsamsung.pl są zastrzeżone na rzecz Samsung, podmiotów z grupy kapitałowej Samsung oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.

2. Osoba Uprawniona może korzystać z Platformy, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Osoba Uprawniona nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

3. Osoba Uprawniona przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

4. Za Treści umieszczone na Platformie przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.

5. Osoby uprawnione mają możliwość zamieszczania na Platformie Opinii.

6. Zamieszczając Opinię Osoba Uprawniona oświadcza, że:

a. jest osobą pełnoletnią;

b. ma co najmniej 18 lat;

c. za zamieszczenie Opinii nie otrzymała jakiegokolwiek świadczenia od osoby trzeciej;

d. wykorzystanie nadesłanej Opinii nie spowoduje poniesienia strat przez żadną osobę lub podmiot zewnętrzny.

7. Opinie zamieszczane na Platformie:

a. powinny być sformułowane w języku polskim;

b. muszą składać się minimum z dziesięciu i maksimum z tysiąca znaków;

c. muszą być wynikiem osobistej twórczości autora;

d. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, tajemnicy przedsiębiorstwa;

e. nie mogą naruszać prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego;

f. nie mogą mieć charakteru znieważającego, szerzącego nienawiść, obraźliwego lub szykanującego jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot.

8. Osoba Uprawniona, umieszczając na Platformie Opinię, udziela Samsung niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony, na wszystkich znanych w chwili zamieszczenia Opinii polach eksploatacji, w szczególności:

a. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

c. rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e. wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej lub marketingowej.

9. Osoba Uprawniona wyraża zgodę na udzielanie przez Samsung sublicencji do Opinii i zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.

10. Osoba Uprawniona zamieszczając Opinię wyraża zgodę do jej rozpowszechniania bez podawania informacji o autorze Opinii.

11. Zamieszczając Opinię na Platformie Osoba Upoważniona wyraża zgodę na wykorzystanie Opinii w celach marketingowych przez Samsung lub osoby trzecie upoważnione do tego przez Samsung.

12. Zamieszczając Opinię, Osoba Uprawniona oświadcza, że:

a. udostępnienie Opinii nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw;

b. zwalnia Samsung z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez epp.sklepsamsung.pl lub inne kanały komunikacji Samsung lub podmiotów trzecich, którym Samsung udzieli sublicencji do Opinii, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

13. Ponadto, Osoba Uprawniona zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy, czy też zawierają dane osobowe osób trzecich.

VII. Naruszenia

1. W przypadku uzyskania przez Samsung zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści, które nie pochodzą od Samsung (w tym Opinii), Samsung podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

a. dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę epp.sklepsamsung.pl, utrudniałyby dostęp do epp.sklepsamsung.pl lub Treści lub korzystanie z nich;

b. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

c. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

d. podejmowanie innych działań na szkodę Samsung, Operatorów, Osób Uprawnionych lub zagrażających ich prawom lub interesom.

3. Samsung ma prawo zablokować ze skutkiem natychmiastowym Osobie Uprawnionej dostęp do Platformy lub niektórych jej funkcjonalności w przypadku, gdy:

a. Osoba Uprawniona korzysta z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Regulaminu;

b. Osoba Uprawniona zamieści Treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z postanowieniami Regulaminu.

4. Samsung ma prawo zablokować Osobie Uprawnionej dostęp do Platformy lub wybranych jej funkcjonalności w szczególności w przypadku naruszenia przez Osobę Uprawnioną zakazu nabywania Produktów lub Usług za pośrednictwem Platformy w celu dalszej odsprzedaży..

5. Samsung poinformuje Osobę upoważnioną o zablokowaniu dostępu do Platformy wraz z uzasadnieniem. Samsung wyznaczy termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Osobę Uprawnionej, Samsung może odblokować dostęp Osobie Uprawnionej do Platformy lub jej określonych funkcjonalności.

VIII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na Platformie. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Samsung.

2. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Partnerem należy kierować na dane kontaktowe danego Operatora, który jest stroną umowy sprzedaży. Dane kontaktowe Operatora są podane tutaj, chyba że Operator w warunkach sprzedaży wskazał Osobie Uprawnionej inne dane do złożenia reklamacji.

3. Reklamacje, o których mowa w ustępie 1, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Samsung.

IX. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Osób Uprawnionych odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności „Employee Purchase Program”, dostępnej na stronach Platformy.

2. Każda z Osób Uprawnionych powinna zapoznać się z treścią Polityki Prywatności „Employee Purchase Program” po rozpoczęciu korzystania z Platformy oraz podczas rejestracji Konta.

X. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od 04.05.2021 Roku.

2. Samsung jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Osoby Uprawnione zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Regulaminu na stronie epp.sklepsamsung.pl. Osoba Uprawniona, która nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniona do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. Osoba Uprawniona ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczących Konta. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Samsung wypowiedzenia, Konto Osoby Uprawnionej w epp.sklepsamsung.pl zostanie usunięte.

4. Samsung ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi epp.sklepsamsung.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Osobę Uprawnioną prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Osoby Uprawnionej przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień p. VII ust. 3- 5 powyżej. Samsung może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Samsung.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Samsung oraz Osoby Uprawnionej.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Osób Upoważnionych niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Samsung. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od r dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Powrót
Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.Dowiedz się więcej tutaj
OK, Zamykam

Dziękujemy!

Kliknij zezwalaj, żeby otrzymywać spersonalizowane powiadomienia.

Jeżeli potrzebujesz informacji jak Samsung wykorzystuje Twoje dane to sprawdź

Politykę prywatności
[script]/*var registrationCustomerGroup, registrationCustomerGroupOpt; registrationCustomerGroup = document.getElementById('enp_customer_registration_form_type_customerGroup'); if (registrationCustomerGroup) { registrationCustomerGroupOpt = registrationCustomerGroup.querySelectorAll('option'); if (registrationCustomerGroupOpt) { registrationCustomerGroupOpt[0].innerHTML = 'Firma partnerska Samsung / Partnership affiliative company'; } }*/[/script]